You are here

Cán bộ Phòng thí nghiệm Hệ thống truyền dẫn thông minh

Vietnamese

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Hệ thống truyền dẫn thông minh gồm 07 giảng viên/ nghiên cứu viên, 09 nghiên cứu sinh/ học viên cao học.

 

I. Giảng viên/Nghiên cứu viên

Title Họ tên Địa chỉ email Điện thoại Văn phòng làm việc
TS. Trịnh Anh Vũ (*) vuta@vnu.vn   G2-204
GS.TS. Phan Anh  
PGS.TS. Vương Đạp Vy      
TS. Bạch Gia Dương  
TS. Nguyễn Linh Trung    
TS. Trương Vũ Bằng Giang    
ThS. Nguyễn Quốc Tuấn    

 
II. Nghiên cứu sinh/Học viên cao học

Title 
Họ tên Địa chỉ email Điện thoại Văn phòng làm việc
NCS Trần Thị Thuý Quỳnh     E3-204
NCS Nguyễn Thị Quyên     E3
NCS Trần Cao Quyền     E3
HV Nguyễn Thị Thái Mai     E3
HV Nguyễn Thị Hồng     E3
HV Vũ Xuân Thắng     E3
HV Lên Văn Tôn     E3
HV Tạ Đức Tuyên     E3
HV Nguyễn Tuấn Anh     E3

(*) Cán bộ chịu trách nhiệm phụ trách Phòng thí nghiệm

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: