Overview

warning: Creating default object from empty value in /home/webapps/sis/sites/default/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu

Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh được đầu tư trang thiết bị hiện đại thông qua Dự án đầu tư chiều sâu trang thiết bị với tổng kinh phí khoảng 22 tỷ đồng. Sau đây là một số trang thiết bị của Phòng thí nghiệm (xem danh mục đầy đủ tại đây):

Cơ cấu tổ chức của PTN Hệ thống tích hợp thông minh

Tổ chức của Phòng thí nghiệm SIS

Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS) bao gồm một phòng thí nghiệm trung tâm và 4 phòng thí nghiệm vệ tinh có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu về các mảng:

Cán bộ Phòng thí nghiệm Hệ thống truyền dẫn thông minh

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Hệ thống truyền dẫn thông minh gồm 07 giảng viên/ nghiên cứu viên, 09 nghiên cứu sinh/ học viên cao học.

Cán bộ Phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức và An toàn thông tin

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức và An toàn thông tin gồm 8 giảng viên/ nghiên cứu viên, 3 nghiên cứu sinh, 5 học viên cao học.

Cán bộ Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu gồm 5 giảng viên/ nghiên cứu viên, 9 học viên cao học.

Cán bộ Phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch tích hợp

Hiện tại, nhân lực của phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch tích hợp VSD bao gồm 22 thành viên: 7 cán bộ (1 đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài), 3 nghiên cứu sinh, 3 học viên cao học, 8 sinh viên. Bên cạnh đó, nhóm còn có sự hỗ trợ của ban cố vấn khoa học gồm 3 thành viên (trong đó có một thành viên đến từ CEA-LETI, MINATEC, Cộng hoà Pháp) và nhiều cộng tác viên trong và ngoài nước.

Hướng nghiên cứu của nhóm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống (phần cứng lẫn phần mềm) với một số vấn đề nghiên cứu cụ thể như: thiết kế mạch và hệ thống phần cứng có độ tích hợp cao VLSI cho các ứng dụng xử lý và truyền thông đa phương tiện; thiết kế và kiểm tra các kiến trúc hệ thống trên chip (System-on-Chip), mạng trên chip (Network-on-Chip); thiết kế kiểm tra (Design-for-Test/Testability); triển khai và áp dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế trong các mô hình hệ thống mới.

Cán bộ Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng gồm 8 giảng viên/nghiên cứu viên, 7 học viên cao học.

Liên kết hữu ích

 

Một số liên kết hữu ích, phục vụ cho các hoạt động khoa học công nghệ của Phòng thí nghiệm.

Danh mục các công trình xuất bản

Kể từ ngày thành lập (8/2006), Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh đã xuất bản hơn 60 ấn phẩm (sách, các chương trong sách, bài báo đăng trên các tạp chí, bài báo đăng trên kỷ yếu các hội nghị có phản biện). Tại trang này, chỉ có một số ấn phẩm chọn lọc được giới thiệu.

Nhân lực của phòng thí nghiệm SIS

Hiện tại Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS) có 65 cán bộ, trong đó:

  • Giảng viên: 26
  • Nghiên cứu viên: 7
  • Nghiên cứu sinh: 9
  • Học viên cao học: 25

Thông tin cụ thể về nhân lực nghiên cứu/làm việc tại các đơn vị thành viên của Phòng thí nghiệm SIS như sau:

Syndicate content