You are here

student

Thực tập, làm việc tại PTN SIS

Vietnamese

Cập nhật ngày 25/05/2009.

Các cơ hội tìm học bổng được đăng tải tại đây (link nội bộ, dành cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh làm việc tại PTN SIS).

Hiện tại phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau:

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Thông tin dành cho sinh viên làm việc tại phòng thí nghiệm SIS

Vietnamese

Student package aims at providing as much information as possible to all students who work for the SIS laboratory. In order to give the same information to Vietnamese students as well as foreigners students, the student package is intentionally written in English. We hope that the provided infromation in the package are helpfull for all students. If you have any question or comment, do not hesitate to contact us at contact menu.

Static contents: 
Subscribe to RSS - student