You are here

form

Một số mẫu văn bản, tài liệu hay dùng

Vietnamese

Với mục đích thống nhất cách trình bày các tài liệu khoa học, tiết kiệm thời gian cho cán bộ và sinh viên (đối với các tài liệu khoa học), và trình bày đúng quy định (đối với các văn bản quản lý hành chính). Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh đã sưu tầm và/hoặc xây dựng một số mẫu văn bản tài liệu sau:

 

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 
Subscribe to RSS - form