You are here

SISLAB

Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu

Vietnamese

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ trong hợp tác quốc tế.

(SISLAB sẵn sàng hợp tác với các đơn vị, nhóm nghiên cứu có nhu cầu)

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Cơ cấu tổ chức của PTN trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

Vietnamese

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems - SISLAB) là một trong 7 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, được xây dựng trên cơ sở Phòng thí nghiệm mục tiêu Các hệ tích hợp thông minh. 

Tầm nhìn & sứ mệnh

Trở thành phòng thí nghiệm đi đầu trong nước, đạt chuẩn mực quốc tế, về lĩnh vực thiết kế và phát triển các hệ thống tích hợp thông minh, thiết kế và ứng dụng vi mạch.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Cán bộ Phòng thí nghiệm Hệ thống truyền dẫn thông minh

Vietnamese

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Hệ thống truyền dẫn thông minh gồm 07 giảng viên/ nghiên cứu viên, 09 nghiên cứu sinh/ học viên cao học.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Cán bộ Phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức và An toàn thông tin

Vietnamese

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức và An toàn thông tin gồm 8 giảng viên/ nghiên cứu viên, 3 nghiên cứu sinh, 5 học viên cao học.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Cán bộ Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu

Vietnamese

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu gồm 5 giảng viên/ nghiên cứu viên, 9 học viên cao học.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Cán bộ Phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch tích hợp

Vietnamese

Hiện tại, nhân lực của phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch tích hợp VSD bao gồm 22 thành viên: 7 cán bộ (1 đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài), 3 nghiên cứu sinh, 3 học viên cao học, 8 sinh viên. Bên cạnh đó, nhóm còn có sự hỗ trợ của ban cố vấn khoa học gồm 3 thành viên (trong đó có một thành viên đến từ CEA-LETI, MINATEC, Cộng hoà Pháp) và nhiều cộng tác viên trong và ngoài nước.

Hướng nghiên cứu của nhóm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống (phần cứng lẫn phần mềm) với một số vấn đề nghiên cứu cụ thể như: thiết kế mạch và hệ thống phần cứng có độ tích hợp cao VLSI cho các ứng dụng xử lý và truyền thông đa phương tiện; thiết kế và kiểm tra các kiến trúc hệ thống trên chip (System-on-Chip), mạng trên chip (Network-on-Chip); thiết kế kiểm tra (Design-for-Test/Testability); triển khai và áp dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế trong các mô hình hệ thống mới.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Cán bộ Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng

Vietnamese

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng gồm 8 giảng viên/nghiên cứu viên, 7 học viên cao học.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Danh mục các công trình xuất bản

Vietnamese

* The materials on this webpage are presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical works. Copyright holders include the IEEE, IET and ACM. Available for personal, non-commercial purposes only.

** CLICK HERE FOR MY DYNAMIC LIST OF PUBLICATIONS FROM THE UNIVERSITY REPOSITORY


 

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Nhân lực của PTNTĐ SISLAB

Vietnamese

Hiện tại, Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh có 24 thành viên (cơ hữu, kiêm nhiệm, NCS, SV).

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

Vietnamese

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHNPhòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (Tên tiếng Anh: VNU Key Labpratory for Smart Integrated Systems hay SISLAB) là một trong 7 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: 
Subscribe to RSS - SISLAB