Nhân lực của phòng thí nghiệm SIS

Hiện tại Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS) có 65 cán bộ, trong đó:

  • Giảng viên: 26
  • Nghiên cứu viên: 7
  • Nghiên cứu sinh: 9
  • Học viên cao học: 25

Thông tin cụ thể về nhân lực nghiên cứu/làm việc tại các đơn vị thành viên của Phòng thí nghiệm SIS như sau:

 Note: Thông tin về nhân lực được cập nhật vào tháng 12 năm 2008.