You are here

Cán bộ Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng

Vietnamese

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng gồm 8 giảng viên/nghiên cứu viên, 7 học viên cao học.

 

I. Giảng viên/Nghiên cứu viên

Title Họ tên Địa chỉ email Điện thoại Văn phòng làm việc
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình (*) nnbinh@vnu.edu.vn 3754 9427 E3-104
ThS. Vũ Quang Dũng dungvq@vnu.edu.vn E3
TS. Nguyễn Việt Hà hanv@vnu.vn   E3
ThS. Đào Kiến Quốc dkquoc@vnu.edu.vn   E3
PGS.TS. Ngô Diên Tập ndtap06@vnn.edu.vn 3754 9779 G2-206A
TS. Phạm Hồng  Thái thaiph@vnu.edu.vn   E3
TS. Trương Ninh Thuận thuantn@vnu.edu.vn   E3

 
II. Nghiên cứu sinh/Học viên cao học

Title Họ tên Địa chỉ email Điện thoại Văn phòng làm việc
ThS.        
CN.        
CN.        
CN.        
CN.        
CN.        

(*) Cán bộ chịu trách nhiệm phụ trách Phòng thí nghiệm

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: