You are here

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) có 3 bài báo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị khoa học quốc tế IEEE lần thứ 16 về Mạch và Hệ thống (16th IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems - APCCAS 2020).

  • A lightweight Max-Pooling method and architecture for Deep Spiking Convolutional Neural Networks
  • Saving Energy for High Throughput Multi-core AES Encryption architecture
  • A Lightweight AEAD encryption core to secure IoT applications

Hội nghị IEEE APCCAS là hội nghị hàng đầu (flagship) của IEEE CAS được tổ chức hai năm một lần (tổ chức thường niên từ năm 2018) quy tụ nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới. Năm 2020, lần đầu tiên hội nghị APCCAS được tổ chức tại Việt Nam (Hạ Long) từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020. Vì lý do dịch bệnh Covid-19 nên hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức blended (kết hợp online và onsite).

Thông tin chi tiết về Hội nghị IEEE APCCAS 2020: https://apccas2020.org/

Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: 

03 bài báo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị IEEE APCCAS 2020