You are here

Ngày 22/10/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Văn bản số 3115 /HD-DHQGHN về Hướng dẫn  hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN.

Đối tượng hỗ trợ bao gồm nhà khoa học của ĐHQGHN (bao gồm cả cán bộ kiêm nhiệm) có công bố quốc tế ghi địa chỉ ĐHQGHN (tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi); Hội thảo khoa học quốc tế có bài toàn văn được xuất bản trong hệ thống ISI/Scopus.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2095/N27134/Huong-dan-ho-tro-cong-bo-quoc-te-ta...

Vietnamese
Vietnamese dynamic contents: 

Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế tại ĐHQGHN