You are here

Cán bộ Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu

Vietnamese

Nhân lực nghiên cứu/làm việc tại Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu gồm 5 giảng viên/ nghiên cứu viên, 9 học viên cao học.

 

I. Giảng viên/Nghiên cứu viên

Title Họ tên Địa chỉ email Điện thoại Văn phòng làm việc
TS Lê Vũ Hà (*) halv@vnu.edu.vn 3754 9271 G2-205
TS Nguyễn Thăng Long longnt@vnu.edu.vn G2-
ThS Trần Đức Tân tantd@vnu.edu.vn   G2-
TS Nguyễn Linh Trung trungnl@vnu.edu.vn 3754 9271 G2-205
ThS Nguyễn Thị Thanh Vân vanntt@vnu.edu.vn G2-315
PGS.TS Trần Quang Vinh vinhtq@vnu.edu.vn 3754 6575 E3-107

 
II. Nghiên cứu sinh/Học viên cao học/Thực tập sinh

Title Họ tên Địa chỉ email Điện thoại Văn phòng làm việc
Mr Nguyễn Văn Du      
Mr Nguyễn Việt Dũng      
Mr Lưu Mạnh Hà      
Mr Đinh Văn Phong      
Mr Nguyễn Thuỷ Hoàng Phong      
Mr Lê Huy Phương      
Mr Nguyễn Hồng Thịnh      
Mr Trần Hoàng Tùng      
NCS Nguyễn Thị Thanh Vân      

(*) Cán bộ chịu trách nhiệm phụ trách Phòng thí nghiệm

Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: