You are here

Cơ cấu tổ chức của PTN Hệ thống tích hợp thông minh

Tổ chức của Phòng thí nghiệm SIS

Phòng thí nghiệm Hệ thống tích hợp thông minh (PTN SIS) bao gồm một phòng thí nghiệm trung tâm và 4 phòng thí nghiệm vệ tinh có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu về các mảng:

-Thiết kế vi mạch tích hợp (PTN trung tâm)
- Xử lý tín hiệu (PTN vệ tinh 1)
- Hệ thống và Mạng truyền dẫn thông minh (PTN vệ tinh 2)
- Công nghệ tri thức và An toàn thông tin (PTN vệ tinh 3)
- Hệ thống nhúng (PTN vệ tinh 4)

Phòng thí nghiệm SIS là phòng thí nghiệm mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ, chịu sự quản lý trực tiếp từ Hiệu trưởng.

Cơ cấu quản lý của Phòng thí nghiệm có thể được mô tả như hình vẽ bên. Theo đó, các phòng thí nghiệm vệ tinh có vai trò đảm nhận các nghiên cứu chuyên đề về lý thuyết, hỗ trợ Phòng thí nghiệm trung tâm triển khai thiết kế chip, đồng thời triển khai ứng dụng cho các chip đã được thiết kế bởi Phòng thí nghiệm trung tâm.

Vietnamese
Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: