You are here

Cơ cấu tổ chức của PTN trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems - SISLAB) là một trong 7 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, được xây dựng trên cơ sở Phòng thí nghiệm mục tiêu Các hệ tích hợp thông minh. 

Tầm nhìn & sứ mệnh

Trở thành phòng thí nghiệm đi đầu trong nước, đạt chuẩn mực quốc tế, về lĩnh vực thiết kế và phát triển các hệ thống tích hợp thông minh, thiết kế và ứng dụng vi mạch.

  1. Xây dựng môi trường học thuật chuẩn mực, thúc đẩy sáng tạo;
  2. Thu hút, tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trình độ cao ở trong và ngoài ĐHQGHN;
  3. Tập trung nguồn lực phát triển một số sản phẩm KH&CN chủ lực có trường phái, đặc trưng riêng.

Hướng nghiên cứu chính

  • Thiết kế và tích hợp các hệ thống trên chip (SoC), mạng trên chip (NoC).
  • Kiến trúc phần cứng cho các ứng dụng đa phương tiện.
  • Phương pháp kiểm tra, kiểm chứng, thiết kế cho kiểm tra.
  • Thiết kế công suất thấp.
  • Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng.

 

 

 

Vietnamese
Static contents: 
Vietnamese dynamic contents: